Lucrezia de Fazio
Screen Shot 2018-04-30 at 11.46.02.png

Crying out for Attention

C R Y I N G  O U T  F O R   A T T E N T I O N

Video mapping, sound, 2016